Izolace ploché střechy

Komplexní řešení izolace ploché střechy nabízí systém FATRAROOF THERMO. Jedná se o jednoplášťovou střešní konstrukci s tepelně izolační, hydroizolační a parotěsnou vrstvou.

Skladba izolace rovné střechy FATRAROOF Thermo

  1. Střešní hydroizolační fólie FATRAFOL 810
  2. Podkladní textílie
  3. Tepelná izolace (polystyren)
  4. Parotěsná zábrana
  5. Ukončení trapézu
  6. Trapézový plech

Střešní izolace FATRAROOF THERMO "MW"

Skladba vychází z empiricky ověřené skladby a hodnocení zkušební laboratoře č. AO 216 PAVUS, a.s., Veselí nad Lužnicí na „Chování střech při vnějším působení požáru „ podle ČSN EN 13501-5 s klasifikací BROOF ( t3) pro sklon do 10°. Skladba střešního pláště je v praxi použitelná i do požárně nebezpečného prostoru.

Zejména u plošně rozsáhlých aplikací na výrobních či komerčních objektech je takto klasifikovaná oblast použití nespornou výhodou. Není nutné dělit střešní plášť do požárně bezpečných úseků (1 500m²) a celé ploše střešního pláště může být použita shodná skladba bez nutnosti vytvoření dělících pásů šíře 2 m

Kvalita tepelné izolace splňuje požadavky platných norem, zejména ČSN EN 826 - Napětí v tlaku při 10% stlačení (70 kPa) a ČSN EN 12 430 - Bodové zatížení pro nepochůzné střešní pláště ≥(500 N).

Z hlediska šíření tepla konstrukcí, pak doporučený součinitel prostupu tepla pro energeticky úsporné budovy s převažující návrhovou teplotou 20°C má hodnotu U = 0,16 W/m².K

Dalším, neméně důležitým aspektem je tzv. dlouhodobá nízká nasákavost tepelně izolačních desek z minerální vaty max. do 3kg/m³ (dle ČSN EN 12 087), které je dosaženo hydrofobizací desek v celém objemu.
Certifikovaný střešní plášť FATRAROOF THERMO MW všechny výše uvedené požadavky splňuje.

Střešní izolace FATRAROOF Thermo "PS"

FATRAROOF THERMO PS je alternativou lehkého střešního pláště FATRAROOF THERMO MW. Na certifikovanou skladbu s navrženou tepelnou izolací je vystaveno nezávislou německou zkušebnou MPA Nordrheim-Westfalen hodnocení na „Chování střech při vnějším působení požáru s klasifikací BROOF ( t1) pro sklon střešní roviny až do cca 11°. Hodnocená skladba je použitelná v požárně bezpečném úseku (plocha do 1 500 m²).

Izolace ploché střechy s polystyrenem

Mezi hlavní výhody střešního pláště FATRAROOF Thermo SP patří:

  • Minimální přitížení nosné konstrukce.
  • Snadná manipulace s dílci tepelné izolace.
  • Přesné vytvoření spádů, prostor pro řešení pochůzných koridorů v ploše střechy, případně celých pocházených střešních plášťů prostou změnou kvality tepelně izolačních desek a to vše při dodržení obecných technických požadavků na výstavbu.
  • Převážná většina doplňkových a pomocných materiálů vstupujících do tohoto systému je z produkce českých výrobců a je zajištěna jejich vzájemná kompatibilita. Všechny prvky systému jsou vybaveny platnými certifikáty.

Dostupnost kompletního sortimentu pro aplikační a stavební firmy je garantována gestorem systému Fatra,a.s. a je k dispozici na jednotlivých prodejních místech systému FATRAFOL.